The Netherlands

Publications – The Netherlands

During my scientific work on the Technical University of Delft (1974-1984) and my institutional and legal work on the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management (1985-2005) I participated frequently in the public debate about water governance issues by giving lectures, presentations and writing papers.

This part of the website offers an overview of the publications during that period. The subjects of the publications have a broad scope (so, not only water related). A lot of them deal with the question how to improve the decision making process about infrastructure development (waterways, dikes, seaports, sand mining, highways, railways, power pylons, airports, etc). Furthermore, different publications deal more substantial with strengthening the institutional and legal framework of the water resources.

From 2006 the scope of activities is widened to also sustainable energy, in particular aquifer thermal energy storage and deep geothermal energy. The application of these types of sustainable energy is growing fast the last decade. That requires a proper legal framework, which was not available in the beginning

1978:
– Het waterschapsbestel in beweging; Milieu en Recht 1978, blz. 48-62.
– Dictaat Inleiding recht en bestuurskunde deel 2, (onderdeel) , ca. 100 blz. TH-Delft september 1978; samen met prof.mr. J. Wessel.
– Recente ontwikkelingen inzake wetgeving en rechtspraak in het milieurecht, Voordracht voor Vereniging Jonge Balie Rotterdam, november 1978.

1979:
– Coördinatie van besluitvorming inzake rivierdijkverbetering in Gelderland, Bouwrecht 1979, blz. 253-260.
– Bundel uitspraken ruimtelijk bestuursrecht, VUGA, 1084 blz.; samen met prof. mr. J. Wessel.
– Juridische actiemogelijkheden voor milieuorganisaties, voordracht voor vereniging Jonge Balie Arnhern, maart 1980.

1980:
– Evaluatie functionele raden Zoetermeer, eindrapport deel 1, mei 1980, 95 blz. eindrapport deel 2, december 1980, 500 blz.; samen met prof. mr. J. Wessel.
– Verslag discussie tweede kwartaalvergadering 1980 van de Vereniging voor Bouwrecht over de operationele gebiedsaanwijzing; Bouwrecht 1980, blz. 675-683.
– Dictaat Inleiding Recht, Bestuurskunde en Ruimtelijke ordening: delen a en e (inleiding + praktijkvoorbeeld Tielse tolbrug), ca. 60 blz. samen met ir. P. van Eck; deel d (recht), ca. 60 blz.; samen met prof. M.M. Mendel en prof. mr. J. Wessel.

1981:
– Dictaat Waterstaatsrecht delen I en II (beide ca. 270 blz.) TH-Delft mei 1981 ; samen met prof . mr. J. Wessel .
– Juridische en bestuurlijke aspecten m.b.t. de Nederlandse energievoorziening; voordracht t.b.v. door het Energiecentrum georganiseerde ” Energiedagen” , TH-Delft mei 1981.
– Pleitnota herzieningsverzoek TH-Delft inzake experiment stemrecht studenten in onderafdelingsraad W. en M., 12 blz.; TH-Delft juni 1981.
– Pleitnota Kroonberoep ontgrondingszaak Zoeterwoude, 15 blz.; TH-Delft oktober 1981.
– Het Rijnproces tegen de Franse kalimijnen, voordracht t.b.v. Waterbouwdispuut; TH-Delft november 1981.
– Bestuurlijke hoogspanning; THD-Nieuws september 1981.
– Verbetering rivierdijken in Gelderland; THD-Nieuws november 1981.

1982:
– Het oppervlaktewater als object van Nederlands milieurecht en milieubeleid, bijdrage aan PAO-cursus: De Rijn, waterbron voor Nederland; TH-Delft januari 1982, 13 blz.
– Nota inzake de ophoging van de Ringvaartkade in de Oostpolder van Schieland; TH-Delft juni 1982, 28 blz.
– Dictaat Verkeers- en vervoersrecht; TH-Delft maart 1982, 130 blz.
– Juridische aspecten van opslag van grondstoffen en halffabrikaten in de diepe ondergrond, voordracht t.b.v. het KIVI-symposium over ondergrondse opslag; december 1982 (opgenomen in De Ingenieur 1983 nr. 2) .
– Planning en besluitvorming rond rivierdijkverbeteringsprojecten in Gelderland, bijdrage aan PAO-cursus: Juridische aspecten van planning en besluitvorming rond infrastructuurprojecten; TH-Delft december 1982, 9 blz.
– Planning en besluitvorming rond electriciteitswerken, bijdrage aan PAO-cursus: Juridische aspecten van planning en besluitvorming rond infrastructuurprojecten; TH-Delft december 1982, 10 blz.
– Grindwinning in Limburg; THD-Nieuws; 15 januari 1982.
– Flevospoorlijn in 1988 gereed?; Technisch Weekblad voor Ingenieurs 19 maart 1982.
– Het AWACS-project en de besluitvorming rond geluidscontouren; Technisch Weekblad 16 april 1982. Tolheffing Waalbrug wekt verzet; Technisch weekblad 7 mei 1982.
– Wettelijke regeling tracéprocedure buisleidingen laat op zich wachten; Technisch Weekblad 11 juni 1982.
– Reconstructie Paul Krügerbrug vertraagd door schadeconflict; Technisch weekblad 17 juli 1982.
– Nasleep bodemverontreiniging Wierden toont noodzaak snelle invoering Interimwet bodemsanering; Technisch weekblad 10 september 1982.
– Gaswinning op Ameland: botsing van milieu- en energiebelangen; Technisch Weekblad 7 oktober 1982.
– Nieuw kabinet moet Kalkar-knoop doorhakken; Technisch Weekblad 5 november 1982.
– Inspraak kerncentrales houdt op bij grens; Technisch weekblad 3 december 1982.

1983:
– Rivierdijkverbeteringen in planologisch en financieel perspectief, voordracht op P.A.O.-cursus: Rivierdijken en boezemkaden; TH-Delft januari 1983, 9 blz.
– Karakter en eigenschappen van de Nederlandse bestuursorganisatie, voordracht op P.A.O.-cursus: Bestuurlijke besluitvorming t.b.v. landelijke gebieden; Landbouwhogeschool Wageningen februari 1983, blz. 429-433.
– Naar een kaderwet buisleidingen; Bouwrecht 1983, blz. 429-433.
– Rivierdijkverbeteringen in planologisch en financieel perspectief; Waterschapsbelangen 1983, blz. 494-499. (Artikel vormt een bewerking van een voordracht voor een in januari 1983 aan de TH-Delft gehouden P.A.O.-cursus: Rivierdijken en boezemkaden).
– Planning en besluitvorming rond rivierdijkverbeteringsprojecten in Gelderland en: Planning en besluitvorming rond electriciteitswerken; Themanummer Bouwrecht oktober 1983, blz. 767-771 en blz. 782-785. (Beide artikelen zijn een bewerking van twee voordrachten voor een in december 1982 aan de TH-Delft gehouden P.A.O.-cursus over juridische aspecten van de planning en besluitvorming rond infrastructuurprojecten.)
– Gelijke rechtstoegang bij grensoverschrijdende verontreiniging nog problematisch; Milieu en Recht 1983, blz. 249-256.
– Berging boorafval in zoutholten aanvaardbaar?; Technisch Weekblad 7 januari 1983.
– Gemeenten huiverig voor havenslib Rotterdarn; Technisch Weekblad 4 februari 1983.
– Verkeersmaatregelen in Delftse binnenstad geslaagd; Technisch Weekblad 4 maart 1983
– Nieuwe Grondwaterwet onmisbaar bij bronbemaling; Technisch Weekblad 15 april 1983.
– Waalbochtverlenging bij Nijmegen weer ter discussie; Technisch Weekblad 29 april 1983.
– 150 kV-verbinding Papendrecht-Arkel toch bovengronds; Technisch weekblad 27 mei 1983.
– Juridisch instrumentarium windmolens nog gebrekkig; Technisch Weekblad 24 juni 1983.
– Regering wil deelname in Kalkarproject voortzetten; Technisch Weekblad 26 augustus 1983.
– Milieuorganisaties in beroep tegen aanleg F3-leiding; Technisch Weekblad 9 september 1983.
– Bodemsaneringsoperatie komt moeizaam van de grond; Technisch Weekblad 30 september 1983.

1984:
– Milieuhygiënische situatie bij DSM in opspraak; De Ingenieur februari 1984, blz. 35
– Geluidwal langs A2 na veel juridische hobbels gereed; De Ingenieur juni 1984, blz. 33.
– Efficiënte aanpak grondwateroverlast nog problematisch; De Ingenieur oktober 1984, blz. 43.
– Rechtspraak rond bestuurscornpensatie in stroomversnelling; De Ingenieur december 1984, blz. 37.
– Commentaar van de gemeente Westvoorne op de projectnota/MER “Grootschalige locatie voor de berging van baggerspecie uit het benedenrivierengebied”; TH-Delft december 1984, 63 blz. + bijlagen. (Commentaar opgesteld samen met prof. mr. J. Wessel e.a. in opdracht van de gemeente Westvoorne) .

1985:
– Het Slufterdamproject en de betekenis van de demarcatielijn; De Ingenieur februari 1985, blz. 31.
– Beleid inzake grondwateronttrekkingen voor beregeningsdoeleinden nog weinig gericht; De Ingenieur maart 1985, blz. 36-37.
– Duitse bruinkoolwinning en het grondwaterregiem in Nederland; De Ingenieur juni 1985, blz. 53.
– Regelgeving gebruik diepe ondergrond nog onvoldoende; De Ingenieur juli/augustus 1985, blz. 28-29.
– Diktaat Verkeers- en Vervoersrecht; TH-Delft augustus 1985, 120 blz.
– Diktaat Waterstaatsrecht . TH-Delft september 1985, 270 bl z. ; samen met prof. mr. J. Wessel.
– Diktaat Algemene beginselen van het recht, deel 2: publiekrecht; TH-Delft augustus 1985, 80 blz. ; samen met prof . mr. J. Wessel.   -Drinkwaterwinning in het spanningsveld van ruimtelijke ordening, waterbe-heer en milieubeheer; Voordracht PAD-leergang “Ruimtelijke ordening milieubeheer en waterhuishouding”, TH-Delft 24 oktober 1985, 18 blz.
– Grondwaterwet in landbouwkundig perspectief; Tijdschrift voor Agrarisch Recht 1985, blz. 501-516.
– Omgaan met water, naar een integraal waterbeleid; De Ingenieur, november 1985, blz. 42.
– Wat doen we met onze onderwaterbodems?; De Ingenieur december 1985, blz. 40 en 41.

1986:
– Juridische aspecten van grondwateronttrekking, in het bij zonder bronbemaling; voordracht themadag “grondwater” t.b.v. KIVI-Afdeling voor Grondmechanica en Funderingstechniek, 19 februari 1986.
– Rivierdijkversterkingen vereisen gezamenlijke aanpak; De Ingenieur, maart 1986, blz. 41.
– Grondwaterbeleid en milieubescherming; De Ingenieur, mei 1986, blz. 44-45.
– Milieu-effectrapportage voortaan verplicht voor grote projecten; De Ingenieur, september 1986, blz. 52-53.
– De Grondwaterwet; voordracht PBNA-cursus “Grondwatervet”, 22 oktober 1986, 8 blz.
– Wet bodembescherming in 1987 in werking; De Ingenieur, oktober 1986, blz. 60~61.
– Ontwikkelingen in het beleid en de wetgeving inzake de waterhuishouding; voordracht ten behoeve van de PAO-leergang “Recht als instrument en waarborg bij de besluitvorming rond technische infrastructuurprojecten, Tu-Delft 28-30 oktober 1986, 15 blz.
– Juridische aspecten van ondergrondse activiteiten; bijdrage KIVI-rapport “De ondergrond, van bodemloze put tot bron voor welvaart”, Den Haag november 1986.
– Het gewijzigd ontwerp van Wet op de waterhuishouding; voordracht gehouden op 19 november 1986 voor de Studiekring voor waterstaatsrecht en waterschapsbeheer, Afdeling Zuid.

1987:
– Milieurampen tonen noodzaak samenhangende aanpak waterbeheer; De Ingenieur januari 1987.
– Nederland en het water, boekbespreking: De Atlas van Nederland, deel 15: water; De Ingenieur, januari 1987.
– De nieuwe planstructuur van de Wet op de waterhuishouding; voordracht werkdag waterhuishoudingsplan Gelderland d.d. 5 februari 1987, opgenomen in Waterschapsbelangen 1987, blz. 198-200.
– Het gewijzigd ontwerp van Wet op de Waterhuishouding; voordracht studiekring voor waterstaatsrecht en waterschapsbeheer afdeling West I d.d. 6 februari 1987.
– Structurele aanpak rioleringsbeheer dringend geboden; De Ingenieur, februari 1987. -De Grondwaterwet, voordracht PBNA-cursus over de Grondwaterwet op 12 maart 1987.
– Ontwikkelingen in het waterbeheer in relatie tot de besluitvorming rond natte infrastructuurprojecten; Bouwrecht 1987, blz. 254-261.
– Bestuurlijk-juridische ontwikkelingen in het verkeers- en vervoerbeleid; voordracht pao-cursus “Actuele ontwikkelingen in het Verkeers- en vervoerbeleid, TU-Delft, juni 1987.
– De Wet op de waterhuishouding en de regeling van het peilbesluit; Waterschapsbelangen 1987, blz. 226-231.
– Grondwaterbeheersing in stedelijk gebied moeizaam; De Ingenieur, juli/augustus 1987.
– Ontwikkelingen in beleid en wetgeving m.b.t. het waterkwaliteitsbeheer; voordracht PAO-leergang “waterkwaliteitsbeheer”, TU-Delft 13 oktober 1987, 23 blz.
– Het plan ooievaar en de toekomst van het rivirengebied; De Ingenieur, oktober 1987, blz. 44-45.
– Bestuurlijk-juridische aspecten van grondwateroverlast in stedelijk gebied; voordracht jaarvergadering Vereniging voor Waterschapsrecht en Waterschapsbeheer 4 november 1987, opgenomen in Waterschapsbelangen 1988, blz.32-39.
– Interventie jaarvergadering Vereniging voor Bouwrecht 26 november 1987, preadviezen: juridische aspecten van het bouwrijp maken van gronden; opgenomen in Bouwrecht 1988, blz.98-99.
– Bestuurlijk-juridische ontwikkelingen in het verkeers- en vervoerbeleid; bijdrage congresboek jaarvergadering Nederlandse Vereniging van het Wegencongres 10 december 1987.
1988: Bemoeienis Rijk met openbaar vervoer teruggedrongen;De Ingenieur, januari 1988. -Verhoging snelheidsgrens naar 120 km een misser;De Ingenieur, maart 1988.
– De Grondwaterwet; voordracht PBNA-cursus “Grondwaterwet” 28 april 1988.
– De planstructuur van de Wet op de waterhuishouding; voordracht Geoplan-cursus “Beleidsplanning voor integraal waterbeheer” 19 mei 1988.
– Bestuurlijk-juridische aspecten van grondwateroverlast in stedelijk gebied; voordracht studiedag “grondwateroverlast bestuurskundig bezien” universiteit Twente 9 juni 1988.
– Natuurgebied De Groote Peel bedreigd door verdroging; De Ingenieur, oktober 1988.

1989:
– Naar een bestuurlijke aanpak van grondwateroverlast in stedelijk gebied; Bestuur en belang 1989,blz.11-13.
– Milieuconvenanten in opmars; De Ingenieur, januari 1989,blz. 15-16.
– Naar een bestuurlijke aanpak van grondwateroverlast in stedelijk gebied;Voordracht PAO-cursus stedelijk grondwaterbeheer en beheersing, TU-Delft april 1989.
– Naar een bestuurlijke aanpak van grondwateroverlast in stedelijk gebied;voordracht studiedag “grondwaterproblematiek in polders en steden”, KIVI-Afdeling voor Geotechniek,17 mei 1989.
– Kustverdedigingsbeleid vergt samenspel tussen Rijk, provincies en waterschappen; De Ingenieur,  juli/augustus 1989, blz. 24-26.
– Algemeen en artikelgewijs commentaar op de wet verontreiniging oppervlaktewateren; Handleiding milieuhygiëne, deel D Waterbeheer; Samsom uitgeverij bv Alphen aan den Rijn, 92 blz.
– Wetgeving en planning voor waterbeheer; gastcollege Landbouw-universiteit Wageningen, 27 september 1989.
– Bestuurlijk-juridische aspecten van de derde Nota waterhuishouding; voordracht Studiekring voor Waterstaatsrecht en Waterschapsbeheer, Afdeling West II op 5 oktober 1989. idem t.b.v. een drietal seminars op 7,14 en 21 november 1989 onder auspicien van het KIVI, NVA en ….
– De Planstructuur van de waterhuishouding; bijdrage congresbundel “Ruimte,water en milieu”, Landbouwuniversiteit Wageningen, 16 november 1989, blz. 8-25.

1990:
– Waterakkoord Midden-Holland eerste van reeks afspraken; De Inge-nieur, januari 1990, blz. 23-25.
– Enige bestuurlijk-juridische aspecten van de derde nota water-huishouding; voordracht voor de Verenigde Vergaderingen van de waterschappen Leidse Rijn, Kromme Rijn, Lopikerwaard en het Groot-Waterschap van Woerden op 31 januari 1990; opgenomen in Waterschapsbelangen 1989, blz. 161-164.
– Het planstelsel van de Wet op de waterhuishouding; voordracht Geoplan-cursus Beidsplanning integraal waterbeheer, 22 mei 1990.
– Commentaar op de Wet verontreiniging zeewater; Handleiding milieuhygiene, deel D Waterbeheer, Samsom, april 1990, 18 blz.
– Commentaar op de Wet voorkoming verontreinging door schepen; Handleiding milieuhygiene, deel D Waterbeheer, Samsom, mei 1990, 29 blz.
– Ontwikkelingen in beleid en wetgeving inzake het grondwaterbeheer; voordracht PBNA-cursus Milieurecht 11, 9 mei 1990.
– Commentaar op de Wet op de waterhuishouding-;.Handleiding Milieu hygiëne, deel D Waterbeheer, Samsom, (zomer 1990).

1991:
– Grondwaterwet, ontwikkelingen in beleid en wetgeving; voordracht PBNA-cursus Milieurecht, 17 april 1991.
– De betekenis van de Wet op de waterhuishouding voor de bestuurspraktijk op regionaal niveau; voordracht cursus Waterschapsbestel en waterhuishouding voor provinciale medewerkers op 2 mei 1991 onder auspiciën van de Bestuursacademie Noord-Brabant.
– Naar een verdere verbetering van het waterbeheersinstrumentarium op regionaal niveau; voordracht Studiekring voor Waterstaatsrechten Waterschapsbeheer, Afd. West I op 17 mei 1991.

1992:
– Ontwikkelingen in beleid en wetgeving op het gebied van het grondwaterbeheer; bijdrage jubileumbundel t.g.v. het honderjarig bestaan van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving, april 1992.
– Ontwikkelingen in beleid en wetgeving op het gebied van het grondwaterbeheer; bijdrage PBNA-cursus milieurecht, 18 maart 1992.
– Ervaringen met de nieuwe planstructuur van de Wet op de water-huishouding; voordracht Geoplan-cursus Beleidsplanning voor integraal waterbeheer, 2 april 1992.

1993:
– Grondwaterbeheer; bijdrage schriftelijke praktijkcursus “Waterbeheersrecht onder auspiciën van uitgeverij Euroforum, 1993.
– Over omgaan met de brede kijk door waterschappen; gaan we breed keuren?; bijdrage lustrumboek t.g.v. het 35 jarig bestaan van de landelijke studiekring voor waterstaatsrecht en waterschapsbeheer, 1993.
– Aanpak Integrale Verkeers- en Vervoersvisie Noordvleugel Randstad, voordracht V&W-symposium 1993.

1994:
– De brede kijk door waterschappen nogmaals beschouwd, Het Waterschap, 1994, blz. 410-413.

1995:
– Ontwikkelingen in de klassieke waterstaatswetgeving; syllabus Kerncursus Rijkswaterstaat 1995-1996, december 1995.

1996:
– Dagvoorzitter NVA-symposium Evaluatie Wet op de waterhuishouding; 25 januari 1996.
– Omgaan met het open planproces in de Directie Noord-Holland; bijdrage congres “Managen van grote infrastructurele projecten” onder auspiciën van Nederlands Studie Centrum, 27 juni 1996.
– Waterschappen en de fysieke leefomgeving; een bestuurlijk-juridische verkenning; voordracht jaarvergadering Vereniging Noord-Hollandse waterschappen 11 september 1996.
– Open planproces en de betekenis voor de eigen organisatie; voordracht NIROV-studiedag “Projectmatig werken in het omgevingsbeleid”, 10-10-1996.

1998:
– Watermanagement, trends in het Nederlandse waterbeleid; voordracht Rotterdamse Rotary op 2 juni 1998. -Enige beschouwingen over een nieuw perspectief voor de waterwetgeving; bijdrage internationale zomercursus “Natuurbeschermings-Waterrecht; beginselen van rivier- en stroomgebiedbeheer”; juli 1998 Zwitserland.
– Ontwikkeling in de wetgeving op het gebied van het waterbeheer; voordracht Erasmusuniversiteit Rotterdam, 1 november 1998.
– Het beheer en gebruik van de wegen in juridisch perspectief; syllabus RWS-cursus Waterstaatsrecht, november 1998.
– De betekenis van de Rijksprojectenprocedure voor het project Mainport Rotterdam; voordracht congres Herziening Tracewet en nieuwe Rijksprojectenprocedure, 6 november 1998.

1999:
– Water legislation in the Netherlands;voordracht Polenworkshop over orgnisatorische, financiële en juridische aspecten van waterschappen. Driedaagse workshop in Warchau, maart 1999.
– Recht doen aan water; over ontwikkelingen in het waterbeheer en uitdagingen voor de wetgeving. Opstel themanummer Water in het tijdschrift Ars Aequi, mei 1999. Co-productie met prof. dr. H.L.F. Saeijs.

2002:
– Vergunning eigen dienst; intern RWS-rapport, september 2002.
– Ontwikkelingen in de Indonesische waterwetgeving; R-Varingen, jaargang 13, nummer 4.
– De bestuurlijke component van RWS; een verkenning naar de rol en positie van de bestuurlijke component van de bj-functie bij de regionale directies. Intern RWS-rapport, december 2002.

2003:
– Samen in beweging; een onderzoek naar de kwaliteit van de bj-functie in de directie Limburg. Intern RWS-rapport, augustus 2003. 2004.
– Advies ligplaatsenbeleid Noordzeekanaaal; een onderzoek naar de onderlinge verhouding tussen de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Scheepvaartverkeerswet; april 2004
– Leidraad Wet beheer rijkswaterstaatswerken; bestuurlijk-Juridische kaderreeks 2004.

2006:
– Commentaar op de provinciale grondwaterverordeningen; Kluwer-uitgave Handleiding Milieurecht Totaal;
– Ontwerp advies over de regeling van de legger in het Waterbesluit; rapport september 2006.
– Voordracht over de Ontwerp Waterwet; Nationale Water Conferentie op 22 november 2006.

2007:
– De reikwijdte van de regeling voor bergingsgebieden in de ontwerp-Waterwet; advies aan de projectdirectie Ruimte voor de Rivier, april 2005.

2008:
– Naar een adequaat wettelijk kader voor de toepassing van systemen voor koude- en warmteopslag in de bodem; Advies in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslagsystemen, januari 2008.

2009:
– Bestuurlijk-juridische risicoanalyse aardwarmteproject Vrijenban; advies aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp; november 2009.

2010:
– Verbinden en versterken; procesevaluatie naar de V&W-interne samenwerking in het Programma Ruimte voor de Rivier na de PKB-fase; maart 2010.
– Naar transparantie in de positionering van de juridische functie in het kader van het project District 2012; oktober 2010.

2011:
– Naar een juridische verankering van masterplannen voor bodemenergiesystemen; advies in opdracht van de gemeenten Arnhem, Breda, Nijmegen, Rotterdam, en Zutphen; februari 2011.
– Model provinciale beleidsregels bodemenergiesystemen; mei 2011.

2012:
– European and Dutch waterlaw; bookreview. Water Governance Journal 4/2012. DOWNLOAD PDF
– Water governance in the Netherlands; the interest of a transparent legal, institutional and participatory framework for timely implementation of water measures. keynote 1st Asia-Netherlands water learning week (22-26 Oktober 2012).

2014:
-Boekbespreking: Nederlands waterrecht in Europees perspectief; Auteurs mr. Dr. Herman havekes en prof. mr. dr. Marleen van Rijswick, Kluwer,Deventer 2014; Water Governance Journal 05-06/2014.

2017:
– Stopzetting grondwaterwinning Gist is delicate zaak voor huiseigenaren; open brief in de krant Delft op Zondag van 3 mei 2017.
– Stopzetting grondwateronttrekkingen in Delft vraagt om een zorgvuldige governance aanpak; Water Governance tijdschrift 02/2017.

2018:
– Groundwater case Delft; water governance dimension of stopping groundwater extractions; presentation UNESCO-IHE Delft, May 2018.
– terugblik op 16 jaar internationale waterwetgeving; Water Governance Tijdschrift 02/2018.